شما در حال مشاهده نسخه موبایل وبلاگ

انجمن های علمی پژوهشی دانش آموزی

هستید، برای مشاهده نسخه اصلی [اینجا] کلیک کنید.

انجمن های علمی-پژوهشی دانش آموزان دبیرستان استعدادهای درخشان فرزانگان2سال تحصیلی99-98


انجمن های علمی پژوهشی دانش آموزان دبیرستان استعدادهای درخشان فرزانگان 2 سال تحصیلی 99-98

انجمن علمی-پژوهشی

دبیر مربوطه

دانش آموزان عضو انجمن

ملاحظات

انجمن تاریخ1

معصومه مقدس

1- زهرا رحمانی

2- مهلا بخشی پور

3- مریم فیض مطلق

4- آیسانا گیلانی

5- سمانه سیف الله زاده

انجمن تاریخ2

فاطمه سیاح

1- کیانا نورمحمدزاده

2- بیتا محمدیان

3- مریم طالب زاده

4- سارا روحانی

5- فاطمه کامرانی فر

انجمن ادبیات1

ملیحه افجسته

1- مریم فیض مطلق

2- مهدیس رضایی

3- زهرا رحمانی

4- مهلا بخشی پور

5- مریم غلامی

انجمن ادبیات 2

ملیحه افجسته

1-یاسمن نادری

2-کیانا شرافت

3-مهدیه اخلاقی

4- سارا قاسمیان

5-مهلا محمدی

انجمن زیست

شهره هادیان

1- مبینا اعمی

2- مهدیه نفس نژاد

3- تکتم ابراهیم زاده

4- صبا غفاری

5- فاطمه محمدپور

6- نرگس رشیدی

انجمن فیزیک

طیبه مجرب

1-فاطمه رحیمیان

2-مهدیه اخلاقی

3-فاطمه خوشرویی

4-تهمینه مرادیان

5-سارا خلیلی

انجمن علمی شورای دانش آموزی

الهام یساولی

1- نسترن قلی زاده

2- کیانا ندایی

3- فاطمه موسوی

4- نوشا گواهی

5- زینب زارع

6- مطهره شریفیان

1